Rundskriv til husstandene i Olden og Oldedalen

Hva er kontaktutvalet for Olden og Oldedalen?

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen forsøker å være et kontaktpunkt mellom: kommune, politikk, bedrifter, lag, organisasjoner og innbyggere i Olden og Oldedalen.

Oppgavene spenner over et vidt spekter av saker og gjøremål.

Det er ca. 30 bedrifter, lag og organisasjoner som er med å støtte kontaktutvalet for Olden og Oldedalen økonomisk. Vi har i dag et budsjett på 150.000 som i all hovedsak går med til å lønne «bygdautvikleren». Andre utgifter er dugnadsmat, kontorleie, pc-programvar, annonsering og lignende.

Kontaktutvalet avholder to møter i året. Årsmøtet på våren og Haustmøtet om høsten. Dette er åpne møter og alle kan møte.

Hva har Kontaktutvalet gjort de siste årene?

Kontaktutvalet har deltatt i en rekke prosjekter som diskusjonspartner, videreformidler eller for å bidra økonomisk. Noen av prosjektene kontaktutvalet deltar i er egne prosjekter som er startet av Kontaktutvalet. Andre prosjekter har kontaktutvalet hatt deltagelse i og i noen prosjekter er det ment som en koordinerende funksjon.

Egne prosjekt:

Innkjøp og utplassering av rastebenker. Disse er finansiert av kontaktutvalet og plassert rundt om på forskjellige steder i bygda.

Den årlige vårdugnaden. Små og store prosjekter i bygda, som rydding av strandsone, siktsone langs fylkesvei, søppelplukking, beising og vedlikehold av benker mm.

Sand i avlei vikja. En invitasjon til kommune, nabobygder og Nordfjord Havn IKS førte til tidenes løft for badeplassen i Olden. Prosjekt verdt mellom en halv til en million.

Rydding av utsikter på Avleiåsen: Med støtte fra fylkeskommunen har flere steder blitt ryddet og utsikten utover fjorden og jordbruksområder gjenåpnet.

Skilting til Briksdalen: Etter påtrykk over lang tid, kom endelig skiltet med Briksdalen tilbake til krysset i Olden.

Ekstra toaletter i sentrum: Medieoppslag og møter med kommunen, satte toalettsituasjonen i Olden sentrum på kartet. Både varige og midlertidige løsninger er på plass. Mer kommer.

Ekstra søppelhåndtering i sentrum: Innspill til kommunen har bidratt til økt kapasitet i søppelhåndtering.

Bygdakalenderen www.oldenogoldedalen.no 

Turskiltprosjekt: Midler til å merke turstier i Olden.

Eide-Bru: Kontaktutvalet har vært bindeledd mellom beboere på Eide/SVV/Stryn Kommune. Stått for søknader og videreformidling av midler til prosjektet med å berge brua.

Deltatt i:

Sender innspill til alle viktige planer som omhandler Olden. Fokus fra Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen er innbyggerne i Olden. Både gamle og unge. Utover dette prøver kontaktutvalet å holde medlemmene og bygdefolket informert om prosessene og appellere til egne innspill om det er noen som har behov for å presisere nærmere eller fremme egne interesser.

Veinavn i kommunen: Deltatt med stand og forslag til veinavn til både hovedveier og lokalveier. Fjordvegen var et forslag fra Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen. Denne strekker seg fra Stryn sentrum til Utvikfjellet.

Fiberutbygging: bidratt til oversikt over områder med dårlig dekning og argumenter for utbygging.

FV.60 gangveg: Deltatt i møter med kommune, vegvesen. Innlegg i fylkestinget, medieoppslag og en rekke brev. Vi fikk aldri denne.

Klatrepark i Olden: Bidratt med å delta i møter med Olden Skule/Olden Idrettslag. Gjort kjent for medlemmene i kontaktutvalet behovet for finansiering. Møter med Nordfjord Havn IKS om medfinansiering og støtte til prosjektet.

Politiske innspill til tiltak for myke trafikanter: Blant mange innspill til prosesser er innspillet til kommunedelplan for samferdsle et viktig bidrag. Flere gode prosjekter ligger i denne planen.

Deltakelse i møter om miljøsaker: Miljøkartlegging av CO2 utslipp.

Deltakelse i møter vedrørende veisaker. Fv724 Oldedalsvegen: Deltatt i møter og synfaringer med representanter for fylkeskommune, SVV, stryn kommune.

Lys i svoragrovtunnellen: Påtrykk for å komme i gang med belysning i Svoragrovtunnellen FV724.

Koordinator:

Koordinator for Julegran og blomster. Et eget organ, med egen økonomi. Kasserer er Tove Sunde. Kontaktutvalet har vært koordinator for at det praktiske blir utført de siste årene. 9 klasse har denne oppgaven nå og får betaling til Polentur for innsatsen.

Koordinator og kasserer for 17.mai. Behovet for kontinuitet har ført til at permen og økonomien er flyttet over til «Bygdautvikleren», setter i gang komiteene og er kasserer.

Koordinator og deltakelse til Oldedagane.: Bidrar til arrangementet med å sette i gang komiteer og utfører diverse oppgaver i forbindelse med arrangementet.

Være med?

Det kommer stadig nye bedrifter til og gamle avslutter. For å kunne fortsette det gode arbeidet trenger vi flere bedrifter, lag, organisasjoner å dele utgiftene på og motta innspill fra. Ønsker du å bidra så sender du melding til «Bygdautvikleren» Ketil F. Hansen på 97094457 eller epost: post@kontaktutvalet.no

Privatpersoner kan delta med kroner 500 til vips 527789. MRK MEDLEMSSKAP

Bedrifter betaler utfra en formel om omsetning og om graden av inntekter fra turisme.

Hilsen Styret i Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen.